Menu Mapping

Map menu เป็นฟังก์ชันพิเศษที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถประมาณวัตถุดิบ (Ingredients) ที่ใช้ไปในแต่ละวันจากยอดขายอาหาร โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลวัตถุดิบของแต่ละเมนูอาหาร ระบบไอออเดอร์จะเชื่อมโยงเมนูอาหารที่ไม่มีข้อมูลรายการวัตถุดิบกับ Global menu ที่มีรายการวัตถุดิบอยู่ในระบบฐานข้อมูล ดังนั้น เมื่อทราบปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ไปในแต่ละวัน ร้านอาหารสามารถคาดการณ์ปริมาณสั่งซื้อวัตถุดิบและควบคุมวัตถุดิบคงคลังได้อย่างเหมาะสม และร้านอาหารสามารถอัพเดทข้อมูลปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละเมนูใน Local menu ของร้านได้ตลอดเวลาในภายหลัง เพื่อให้การประมาณค่าปริมาณการใช้วัตถุดิบมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น