Market

Food Ingredients and Raw Materials การบริหารวัตถุดิบร้านอาหาร

Raw Material ฐานข้อมูลกลางวัตถุดิบอาหารสำหรับใช้ในสั่งซื้อ ควบคุมวัตถุดิบคงคลัง และการตัดสต๊อกจากเมนูอาหาร

Monitor ติดตามยอดขายแฟรนไชส์ร้านอาหารของแต่ละสาขาในหน้าต่างเดียวแบบเรียลไทม์

Market รวมรวบปริมาณการใช้วัตถุดิบภายในกลุ่มของร้านอาหาร (หรือเฟรนไชส์) ที่กำหนด โดยคำนวณจากยอดขายแบบเรียลไทม์

Food Menu  ข้อมูลเมนูอาหารหลากหลายชนิดรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้อ้างอิงและการตัดสต๊อกวัตถุดิบ

Food menu เมนูอาหารพร้อมส่วนประกอบของวัตถุดิบจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อช่วยร้านอาหาร Mapping เมนู สำหรับตัดสต๊อกวัตถุดิบ (เป็นค่าเริ่มต้น) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

Restaurant แสดงปริมาณการใช้วัตถุดิบของแต่ละร้านอาหาร (สาขา) ที่กำหนด

Menu Mapping  การเชื่อมโยงสูตรวัตถุดิบจากฐานกลางของเมนูอาหาร ช่วยแนะนำปริมาณการใช้วัตถุดิบ

Raw materials เป็นฐานข้อมูลกลางของวัตถุดิบโดยแต่ละร้านสามารถใช้ร่วมกัน เพื่อสามารถควบคุมและบริหารวัตถุดิบอหาารจากส่วนกลาง ซึ่งแต่ละร้านอาหารสามารถตั้งชื่อ Alias เฉพาะของร้านที่ต้องการได้

Map menu การเชื่อมโยงเมนูของร้านอาหาร กับรายการวัตถุดิบที่ใช้ (Ingredients) ของเมนูนั้น ๆ หรือที่ใกล้เคียงจากฐานข้อมูลกลาง

Demand Profile  รวมรวมและประมาณการใช้วัตถุดิบแต่ละประเภทของร้านอาหาร เครือข่ายร้านอาหาร หรือเฟรนไชส์

Unit Conversion การแปลงหน่วยวัตถุดิบอาหารระหว่างหน่วย Ingredients หน่วยสต๊อก (Stock) และหน่วยจัดซื้อ เพื่อสอดคล้องกับการทำงานในแต่ละขั้นตอน

Supplier การจัดการวัตถุดิบอาหารของซัพพลายเออร์ การกำหนดราคา หน่วยวัตถุดิบ และปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ เพื่อใช้ในการประมาณต้นทุน และรองรับระบบจัดส่ง (เติมเต็ม) วัตถุดิบอาหาร