Checkup

จากการเริ่มต้นมีสุขภาพที่ดี ตั้งเป้าหมาย ลดน้ำหนัก นับแคล ควบคุมสารอาหาร ตรวจวัดสุขภาพ ให้ iOrder – FoodLog ช่วยดูแลสุขภาพคุณ แอปพลิเคชัน Android และ iOS

Global Partnership

เจรจาความร่วมมือระหว่าง กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม และ NAVER Cloud ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ Global Partnership Programe
โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางด้าน Healthcare service และ Medical AI อาทิเช่น FoodLens บันทึกเมนูอาหารและสารอาหารจากรูปถ่าย ichrogene วิเคราะห์ข้อมูลจากดีเอ็นเอ Lunit วินิจฉัยโรคแบบแม่นยำ FeverCoach โมบายแอพ สำหรับการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในเด็ก และ VUNO โซลูชัน Medical AI devices and imaging

FoodAI

ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับหาความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารและข้อมูลสุขภาพ ช่วยในการระบุว่าสารอาหารใดที่มีส่งผลต่อสุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลี่ยงหลีกหรือระวังการบริโภคที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และช่วยให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการในการเลือกรับประทานอาหาร ระบบใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) ในการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ โดยมีข้อมูลสุขภาพ สารอาหารที่ได้รับ และภาวะสุขภาพต่าง ๆ เป็นข้อมูลขาเข้า และมีค่าการวัดสุขภาพเป็นข้อมูลขาออก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1) Generic Model เป็นโมเดลที่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบมาประมวลผล เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้ค่าการวัดสุขภาพเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ทั้งส่วนของข้อมูลทั่วไป ข้อมูลภาวะสุขภาพ และข้อมูลปริมาณสารอาหารที่ได้จากการบริโภคในแต่ละวัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เป็นข้อมูลขาเข้า และใช้ค่าการวัดทางสุขภาพเป็นข้อมูลขาออกหรือเป้าหมาย (Target) ในการประมวลผลของแบบจำลอง ANN

2) Personalized Model เป็นโมเดลที่ใช้ข้อมูลแต่ละบุคคลมาประมวลผล เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารและค่าการวัดสุขภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นโมเดลที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาว่า การใช้งานของโมเดลกลางนั้น เป็นข้อมูลของบุคคลหลายคน ทำให้ไม่สามารถที่จะหาค่าความสัมพันธ์ที่เป็นเฉพาะของบุคคลได้ เนื่องจากการประมวลผลจะถูกทำให้เป็นค่ากลางโดยข้อมูลของบุคคลอื่น ๆ ซึ่งโมเดลเฉพาะบุคคลจะมีความแตกต่างของจากโมเดลกลางในส่วนของข้อมูลขาเข้า หรือจำนวนตัวแปรของข้อมูลเข้าขาก็จะแตกต่างกัน ซึ่งในโมเดลเฉพาะบุคคลนั้น ข้อมูลขาเข้าจะมีเพียงข้อมูลสารอาหารที่บริโภค เนื่องจากโมเดลเฉพาะบุคคลจะใช้ชุดข้อมูลของบุคคลเดียว ทำให้ไม่มีความแตกต่างกันในส่วนของข้อมูลสุขภาพและภาวะสุขภาพ จึงตัดข้อมูลในส่วนนี้ออก ซึ่งจะทำให้ส่วนของการประมวลใช้เวลาในการประมวลผลสั้นลง ผู้ใช้งานสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีการบันทึกข้อมูลการบริโภคและค่าการวัดสุขภาพอย่างน้อยจำนวน 30 วัน

Calorie

แอพนับแคลอรี่ (Calories) บันทึกข้อมูลการบริโภคและปริมาณสารอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน บันทึกปริมาณแคลอรี่ โปรแกรมคำนวณแคลอรี่ เพื่อให้ผู้ใช้งานควบคุมการบริโภค รวมทั้งแนะนำโภชนการเฉพาะบุคคล โดยจะแบ่งการใช้งานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

  • สรุปปริมาณสารอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน
  • รายการอาหารที่รับประทานและการเพิ่มอาหารแต่ละมื้อ
  • แนวโน้มการได้รับสารอาหาร 7 วันหลังสุด
  • ประวัติการได้รับสารอาหาร รายสัปดาห์ และรายเดือน

นอกจากนี้ ระบบยังมีส่วนของการบันทึกค่าการวัดสุขภาพ อาทิเช่น น้ำหนัก อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อช่วยศูนย์ดูแลสุขภาพ ศูนย์ฟิตเนสและความงาม โรงพยาบาล คลินิก บันทึกข้อมูลการบริโภคอาหารสำหรับผู้รับการดูแล (ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป โดยตั้งค่าการแชร์ข้อมูลระหว่างบุคคลและศูนย์ดูแลสุขภาพต่าง ๆ) เพื่อให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพวินิจฉัยและให้คำแนะนำ

[email protected]

ที่สุดของความภาคภูมิใจของเรา ….. กว่า 60 โรงพยายาล ใน 11 จังหวัดทั่วประเทศที่ใช้งานระบบ [email protected] ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน”กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม” https://www.kin-yoo-dee.com/wesafe-home

Kin-You-Dee Ecosystem

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เข้าเยี่ยมชม กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม Kin-Yoo-Dee Ecosystem Platform _ Oct 6, 2021

iOrderFresh B2B

ขอขอบคุณโรงพยาบาลพนัสนิคม ชลบุรี ที่มอบความไว้ใจให้ ไอออเดอร์เฟชร จัดส่งวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ป่วย แพลตฟอร์มศูนย์กระจายสินค้าชุมชนของเรา iOrderDC จะเชื่อมโยงวัตถุดิบเกษตร-อาหาร จากฟาร์มสู่เมือง ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านเครือข่าย farmFresh by iOrderFresh – Trusted Supply Network ในการสร้างความต้องการของสินค้าเกษตร-อาหารให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

e-Commerce API

เปิดให้บริการเชื่อมต่อ api ระหว่างระบบอีคอมเมิร์ซ (หรือระบบการขายสินค้าอื่น ๆ) ของหน่วยงานภายนอก* และระบบบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าของ iOrderFresh เพื่อส่งต่อสินค้าเกษตร-อาหาร จากฟาร์มสู่เมือง
  • ระบบการขาย ผ่านอีคอมเมิร์ซ iOrder – Mobile Order and Pay
  • ระบบการขาย ผ่านตู้ล็อกเกอร์ควบคุมอุณหภูมิ FreshBOX
  • ระบบการขาย รวมกลุ่มกันซื้อ Groupbuy
  • ระบบการขาย เติมเต็มวัตถุดิบ iOrder – Stock Replenishment
  • ระบบจัดการซัพพลายเออร์ FarmFresh
  • ระบบซื้อของ-จ่ายตลาด iOrderBUY
  • ระบบจัดการศูนย์กระจายสินค้าและบริหารการจัดส่ง iOrderFresh
  • ระบบสำหรับพนักงานขนส่ง iOrderGO
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์การเกษตร หรือมูลนิธิฯ

iOrderFresh Wallet

ขุดบ่อเตรียมเลี้ยงปลานิล – iOrderFresh Wallet สำหรับ NINFISH COIN เหรียญปลานิล ปลาแห่งพระราชา ปลาพระราชทานจากพ่อ (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เพื่อปากท้องของคนไทย ปลาที่พ่อเลี้ยงให้ลูกทุกคนได้กิน แหล่งโปรตีนราคาถูกที่ทุกคนเข้าถึง ปลานิล สัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง #เหรียญปลานิล #กองทุนปลานิล

DNA-Based Diets

iOrderFresh by กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม เปิดให้บริการ DNA-Based Diets รูปไอคอนดีเอ็นเอยิ้มตัวน้อย ที่แปะอยู่หลังชื่อสารอาหารและเมนูอาหาร ช่วยบ่งชี้ภาวะทางโภชนาการที่เหมาะกับแต่ละบุคคล – โดยธรรมชาติแล้ว ดีเอ็นเอหรือสารพันธุกรรม ของแต่บุคคล ถูกกำหนดโดย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และรูปแบบการใช้ชีวิต (ไลฟ์สไตล์) ความก้าวหน้าทางด้านชีวสารสนเทศ อาศัยการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ ง่าย ๆ โดยการ Swap เซลล์เนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้ม และใช้ข้อมูลผลตรวจดีเอ็นเอ ที่มีลำดับเบสบนสาย DNA เปลี่ยนแปลงไปจาก DNA สายอ้างอิง ในการบ่งชี้ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง รวมทั้งบ่งชี้ภาวะทางโภชนาการ เช่น ความไวต่อสารอาหาร การขาดสารอาหาร และสารอาหารที่ส่งเสริมต่อการมีสุขภาพดี ของแต่ละบุคคล – ผู้สนใจสามารถส่งรายงานผลการตรวจดีเอ็นเอของแต่ละบุคคล ในรูปแบบ Variant Call Format (VCF) หรืออนุญาตการเชื่อมต่อ API จากผู้ให้บริการตรวจดีเอ็นเอ กับแอปพลิเคชัน iOrderFresh เพื่อแนะนำสารอาหารและเมนูอาหารที่เหมาะสมกับดีเอ็นเอเฉพาะบุคคลได้