Who We Are?

Our smart supply chain solution and how we work

Our Journey

จากประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชันสำหรับการบริหารจัดการในองค์กร มากกว่า 10 ปี อาทิเช่น ระบบขนส่งและกระจายสินค้า ระบบจัดตารางและเส้นทางยานพาหนะ ระบบติดตามยานพาหนะ ระบบจัดการวัตถุดิบในโรงงาน ระบบจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายสารณูปโภคขนาดใหญ่ (อาทิ โครงข่ายท่อประปา ทางหลวง) ระบบจัดตารางทำงานของพนักงาน ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ระบบจำลองการค้าและการลงทุน ฯลฯ สิงหาคม 2558 เราได้เริ่มต้นพัฒนา iOrder แพลตฟอร์มโซ่อุปทานอัจฉริยะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ทีพัก โรงแรม โดยเริ่มจากการสั่งเมนูอาหารที่ร้าน และบริการในห้องพัก ย้อนกลับไปจนถึงการสั่งซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร รวมทั้งขยายผลไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาทิเช่น การจัดส่งวัตถุดิบ การสั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่ บริการต่าง ๆ  สินค้าท้องถิ่น ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบ ระบบการจัดการเชนร้านอาหาร แพลตฟอร์ม M-commerce สำหรับการท่องเที่ยวในชุมชน (Local tourism) ระบบควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพในโซ่อุปทานอาหารโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นต้น

Try Demo

Passion About Work

ความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนา iOrder ให้เป็นแพลตฟอร์มจัดการโซ่อุปทานอัจฉริยะ Smart Supply Chain เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของร้านอาหาร โรงแรมและธุรกิจบริการ และเป็นองค์กรเพื่อสังคม (Social Enterprise) อย่างยั่งยืน

Some Highlights

  • Smart supply chain
  • Local tourism (M-Commerce)
  • NullStock
  • Tablet POS and mobile ordering

Tablet POS and Mobile Ordering

การสั่งอาหารผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต การสั่งอาหารจากลูกค้า ร้านอาหาร โรงแรม การบริการในห้องพัก การจัดการภายในครัว เคาเตอร์ การจัดการสต๊อก การจัดซื้อวัตถุดิบ การจองโต้ะ สั่งอาหารล่วงหน้า (Pre-order booking) รายงานต่าง ๆ

NullStock

การพยากรณ์ยอดขายโดยประยุกต์ใช้ระบบโครงข่ายประสาทเทียม (Neural network) การติดตามของเสียและเติมเติมวัตถุดิบในแต่ละวัน ระบบช่วยในการการสั่งซื้อ บริหารต้นทุนวัตถุดิบ บริหารต้นทุน สินเชื่อวัตถุดิบและบริการจัดส่ง Franchising delivery

Local Tourism (M-Commerce)

การสั่งออเดอร์ (Mobile ordering/ request) อาหาร บริการ สินค้าท้องถิ่น กิจกรรม จากห้องพักภายในโรงแรม รีสอร์ท สถานบริการต่าง ๆ โรงพยาบาล แพลตฟอร์มการเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์ภายในชุมชน ระบบจัดส่งและกระกระจายสินค้า ภายในชุมชน

Smart Supply Chain

การจัดการโซ่อุปทาน และความต้องการของลูกค้า การจัดลำดับงานในครัว การสังเคราะห์ข้อมูล แนะนำร้านและอาหาร ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เครื่องจักรกลอัตโนมัติ Robot chef สำหรับร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม และธุรกิจบริการ

Our Team

ทีมของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มโซ่อุปทานอัจฉริยะ ที่ iOrder เราเชิดชูคนช่างฝันที่กำหนดทางเดินร่วมกัน และมีเหตุผล ที่ทำให้เชื่อแบบนั้น