FreeStartup for 1 terminal (tablet POS : counter  & kitchen account)Learn more

iCounter

แท็บเล็ตแอบพลิเคชัน สำหรับระบบขายหน้าร้าน (Tablet POS) และระบบจัดการภายในครัว รองรับหน้าจอ 7, 8 และ 10.1 นิ้ว (ความละเอียดขั้นต่ำ 1024 x 600)

iOrder

โมบายแอบพลิเคชัน สำหรับสั่งอาหารผ่านโทรศัพทมือถือ พนักงานเสิร์ฟรับออเออร์จากลูกค้า หรือลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้ด้วยตนเอง

webManage

เว็บแอบพลิเคชัน สำหรับการจัดการร้านอาหาร อาทิเช่น ข้อมูลร้าน โต๊ะอาหาร เมนูอาหาร ประเภทอาหาร
วัตถุดิบ ผู้ใช้งานระบบ ฯลฯ

iReport

โมบายแอบพลิเคชัน (และเว็บ) สำหรับแสดงรายงานของร้านอาหาร อาทิเช่น สรุปภาพรวม ออเดอร์รายชั่วโมง ยอดขาย รายการขายดี ข้อมูลวัตถุดิบ สต๊อก ฯลฯ

Key Ingredients

Would you have our ingredients in the recipe for your success

Dynamic Pricing

กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น โดยกำหนดส่วนลดค่าอาหารและบริการที่แปรผันตามช่วงเวลา และความต้องการของลูกค้า จากการจองโต๊ะและ/หรือสั่งอาหารล่วงหน้าผ่านระบบ iOrder เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาฐานลูกค้า

Kitchen Conductor

ระบบช่วยในการตัดสินใจในการจัดลำดับงานในครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร้านอาหาร การจัดลำดับงานก่อนหลัง (Task scheduling) เพื่อลดระยะเวลารอคอยอาหารของลูกค้า และได้รับอาหารอย่างต่อเนื่อง

NullStock

ระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยพยากรณ์ยอดขายและเติมเต็มวัตถุดิบของร้านอาหาร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก ยอดขายที่ผ่านมา ประเภทของวัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ ฤดูกาล สภาพอากาศ และข้อมูลการจองห้องพักในพื้นที่ ฯลฯ

Voice Order

ระบบสั่งอาหารด้วยเสียง สำหรับร้านอาหารที่ต้องการความเร็วในการสั่งอาหาร อาทิ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารตามสั่ง ร้านฟู้ดทรัค โดยลดการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ โปรแกรมถูกออกแบบให้เข้ากับเมนูของแต่ละร้านและทำงานแบบออฟไลน์

iOrder Fresh

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัตถุดิบระหว่างซัพพลายเออร์และร้านอาหารผ่านศูนย์กระจายสินค้าแบบทันเวลา ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบโดยตรงจากเกษตรกรและชุมชน Delivery from farm to table

Smart Supply Chain

โซ่อุปทานอัจฉริยะที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การตัดสต็อก การติดตามของเสีย และเติมเต็มวัตถุดิบคงคลังของร้านอาหารในแต่ละวัน เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบคงคลัง

Recommender

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเมนูที่ลูกค้าสั่งทั้งในระดับเมนู และส่วนประกอบของอาหาร (Ingredients) สำหรับแนะนำเมนูอาหารให้กับลูกค้าอย่างอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพอใจให้กับลูกค้า

Agro Trading Simulation

โปรแกรมจำลองการค้าและการจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหาร อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง เมล็ดกาแฟ การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าและวัตถุดิบ โดยจัดอบรมให้กับหน่วยงานที่สนใจ

Our Customers

We are specifically thankful our customer’s loyalty and support

FOOD

Restaurant

Hotel

DOWNLOAD

google-play-badge (1)

Now we are available for download on Playstore, please click or scan QR code below …

iOrder - Mobile Ordering

โมบายแอบพลิเคชัน สำหรับสั่งอาหารโดยใช้โทรศัพท์มือถือ พนักงานเสิร์ฟรับออเออร์จากลูกค้า หรือลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้ด้วยตนเอง ลูกค้าหลายคนในโต๊ะเดียวกันสามารถสั่งอาหารได้พร้อมกันโดยจะแชร์เมนูอาหารที่สั่งได้แบบเรียลไทม์ การติดตามสถานะการสั่งอาหาร รวมทั้งการจองโต๊ะอาหารและสั่งอาหารล่วงหน้า

iCounter – Tablet POS

แท็บเล็ตแอบพลิเคชัน สำหรับระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) สามารถใช้งานร่วมกับระบบสั่งอาหารโดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือแยกใช้งานกันอย่างอิสระ รวมทั้งสามารถแยกครัวการทำงานตามกลุ่มประเภทอาหาร โดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตหลายตัวทำงานหลายสเตชั่น พร้อม ๆ กัน รองรับหน้าจอขนาด 7, 8 และ 10.1 นิ้ว

iReport – Service Monitor

โมบายแอบพลิเคชัน สำหรับติดตามข้อมมูลการขายของทางร้าน อาทิเช่น สรุปภาพวม (Dashboard) ออเดอร์รายชั่วโมง สรุปยอดขายประจำวัน ยอดขายรายเดือน รายการขายดี และวัตถุดิบคงคลัง รวมทั้งระบบแจ้งเตือนรายงานอัตโนมัติ